PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

Výměna občanského průkazu

Týká se mě to, pokud:

 • mám ohlášenou změnu trvalého bydliště
 • řeším výměnu občanského průkazu za někoho jiného jako:
  • pro osobu mladší 15 let
   • zákonný zástupce osoby mladší 15 let
   • pěstoun
   • osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče
   • ředitel/ka zařízení pro výkon ústavní výchovy
   • ředitel/ka zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • pro osobu starší 15 let
   • opatrovník
   • zákonný zástupce osoby s omezenou svéprávností
   • člen domácnosti, kterému bylo soudem schváleno oprávnění k zastupování

Kdy to musím řešit

Do 15 dnů po ohlášení změny trvalého pobytu.

Co k tomu potřebuju, pokud to řeším:

Pro sebe
 • Můj dosavadní občanský průkaz s ustřiženým rohem
 • Potvrzení o změně trvalého pobytu

Jako zákonný zástupce osoby mladší 15 let
 • Můj občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řeším, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má
Jako pěstoun; osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče; ředitel/ka zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Můj občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Souhlas zákonného zástupce s vydáním občanského průkazu (sepsaný volnou formou) s úředně ověřeným podpisem (úředně ověřený podpis není potřeba, pokud souhlas podepisuje zákonný zástupce před zaměstnancem úřadu, kde žádost podávám)

POZN.: Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou (v takovém případě předkládají žadatelé potvrzení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, že rodiče se např. zdržují neznámo kde nebo jsou v takovém fyzickém/duševním stavu, že nemohou souhlas poskytnout, apod.).

Jako opatrovník nebo jiný zákonný zástupce osoby s omezenou svéprávností
 • Můj občanský průkaz nebo cestovní pas, pokud žádost podávám jako zákonný zástupce
 • Můj občanský průkaz nebo cestovní pas a doklad o ustanovení opatrovníkem, pokud žádost podávám jako opatrovník fyzická osoba
 • Doklad o ustanovení opatrovníkem, pokud žádost podávám jako právnická osoba
 • Můj občanský průkaz a doklad, kterým prokážu oprávnění jednat za právnickou osobu, pokud žádost podávám jako fyzická osoba, která jedná jménem právnické osoby
 • Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti osoby
 • Rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řeším, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má
Jako člen domácnosti, kterému bylo soudem schváleno oprávnění k zastupování
 • Můj občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Rozhodnutí soudu o oprávnění k zastupování
 • Rodný list osoby, pro kterou občanský průkaz řeším, pokud se jedná o vydání prvního občanského průkazu nebo dosavadní občanský průkaz, pokud už nějaký má

Veškeré doklady musím předložit v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Kde a jak to mám řešit

V místě, kde má osoba, pro kterou to řeším, trvalý pobyt. Může to být:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát města, úřad městské části Praha 1-22)
 • Ministerstvo vnitra (pro vydání ve zkrácené lhůtě)

Zažádání

Na úřadě

1. krok: Úředník vygeneruje a vyplní žádost.

2. krok: Úředník pořídí fotografii osoby, pro kterou je občanský průkaz zařizován (proto je nutná přítomnost této osoby)

3. Krok: Zkontroluju údaje a žádost o nový občanský průkaz podepíšu.

Elektronicky

Pokud chci o občanský průkaz zažádat elektronicky, musí být splněny tyto podmínky:

 • V systému evidence občanských průkazů nebo v evidenci cestovních pasů je uložena moje digitalizovaná fotografie a můj podpis, které nejsou starší více než 1 rok (to je v případě, že jsem z nějakého důvodu výměnu občanského průkazu před méně než rokem řešil/a)
 • Mám datovou schránku fyzické osoby nebo uznávaný elektronický podpis (pouze tak můžu s úřady komunikovat prostřednictvím běžného e-mailu)

1. krok: Vyplněnou žádost odešlu datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mnou zvolený úřad

2. krok: Po přijetí žádosti mě úřad, kam jsem poslal/a žádost, informuje o dalším postupu

TIP: V žádosti můžu uvést, že si občanský průkaz vyzvednu na jiném úřadě. Bude mě to stát 100 Kč.

Při podání žádosti o občanský průkaz mě má úředník informovat o tom, že:

 • Při převzetí dokladu budu zadávat bezpečnostní osobní kód (BOK), který slouží k mé identifikaci při osobním prokázání totožnosti (pokud u sebe nebudu mít občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti). Jde o 4-10místný číselný kód, který si můžu vymyslet.
 • Při převzetí dokladu můžu aktivovat elektronický čip v občanském průkazu, abych mohl/a využívat dostupné elektronické služby veřejné správy (např. Portál občana)
  • Pro aktivaci musím zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK). Jde o 4-10místné číselné kódy, které si můžu vymyslet.
   • IOK slouží k elektronické identifikaci mé osoby (např. při přihlašování se občanským průkazem do Portálu občana; jedná se v podstatě o PIN)
   • DOK slouží k odblokování IOK, pokud ho třikrát po sobě zadáte chybně (jedná se v podstatě o PUK)

Pokud nebudu mít zájem elektronický čip aktivovat, můžu to udělat jindy nebo nemusím vůbec.

Tady si můžu přečíst víc informací o občanském průkazu s čipem a kódech pro ochranu občanského průkazu.

Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává:

 • osoba mladší 15 let
 • osoba s omezenou svéprávností
 • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná

Vyzvednutí

Občanský průkaz si můžu vyzvednout do 30 dnů od podání žádosti na stejném úřadě, kde jsem žádost podal/a (pokud jsem v žádosti neuvedl/a jiný úřad, kde si chci občanský úřad vyzvednout).

Pro sebe

Pouze osobně.

Pro osobu mladší 15 let

Já jako zákonný zástupce osoby mladší 15 let stvrdím převzetí svým podpisem. Totéž platí pro pěstouny, osoby, kterým byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitele/ky zařízení pro výkon ústavní výchovy, ředitele/ky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pro osobu starší 15 let

Já jako opatrovník stvrdím převzetí svým podpisem. Totéž platí pro zákonného zástupce osoby s omezenou svéprávností a člena domácnosti, kterému bylo soudem schváleno oprávnění k zastupování.

Kolik budu platit

 • Výměna občanského průkazu po změně trvalého pobytu je zdarma
 • Pro osoby mladší 15 let je stanoven poplatek 50 Kč
 • Vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě je zpoplatněno (čtěte níže v textu)

Vystavení dříve než do 30 dní od podání žádosti

Umožňuje Ministerstvo vnitra a všechny úřady obcí s rozšířenou působností:

 • do 24 hodin (v pracovních dnech) - vyzvednout můžu pouze na Ministerstvu vnitra
  • při podání na Ministerstvu vnitra zaplatím 1000 Kč (u osoby mladší 15 let 500 Kč)
  • při podání na úřadě obce s rozšířenou působností zaplatím 500 Kč (u osoby mladší 15 let 250 Kč) + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatím dalších 500 Kč (u osoby mladší 15 let 250 Kč)
 • do 5 pracovních dnů
  • při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatím 500 Kč (u osoby mladší 15 let 300 Kč)
  • při podání na úřadě obce s rozšířenou působností zaplatím 250 Kč (u osoby mladší 15 let 200 Kč) + při převzetí na Ministerstvu vnitra zaplatím dalších 250 Kč (u osoby mladší 15 let 100 Kč)
  • při podání a převzetí na stejném úřadě obce s rozšířenou působností zaplatím 500 Kč (u osoby mladší 15 let 300 Kč)